واقعیت درمانی گلاسر

واقعیت درمانی گلاسر

این درمان را ویلیام گلاسر روانپزشک بر پایه نظری تئوری انتخاب بنا نهاد.

واقعیت درمانی گلاسر متکی بر واقعیت، عقل سلیم، مسئولیت و عمل است و به پیشگیری توسط آموزش اهمیت می دهد.

اصول تئوری انتخاب

 • تنها فردی که بر آن کنترل داریم خودمان هستیم.
 • مشکلات ارتباطی مسبب تمام مشکلات پایدار روانشناختی هستند.
 • هر یک از ما یک دنیای مطلوب خاص خود را دارد.
 • فکر، عمل، فیزیولوژی و احساس، ۴ بخش رفتاری است که خودمان انتخاب کرده ایم.

پنج نیاز اساسی انسان

۱-  بقاء و ایمنی

۲- عشق و احساس تعلق

۳-  قدرت و پیشرفت

۴- آزادی و حق انتخاب

۵-  تفریح و بازی

علت ناراحتی روانی

 • عدم توانایی فرد در تشخیص و ارضاء نیازهایش
 • رفتار غیر مسئولانه سبب افسردگی، اضطراب و ناسازگاری
 • سعی بر کنترل دیگران سبب هدر رفتن انرژی روانی و افسردگی
 • ایجاد هویت کاذب در جهت انکار ناتوانی خود سبب هذیان عظمت

راه حل ناراحتی روانی

 • مواجهه با واقعیت، قبول مسئولیت و اخلاق مداری
 • حضور در زمان حال و توجه به رفتار کنونی به جای توجه به احساس
 • نپذیرفتن هیچگونه عذر و بهانه در شکست ها
 • کنار گذاشتن اهداف کوچک و طرح ریزی اهداف بلند مدت

 

همچنین ببینید

روان پویایی فروید غریزه روانشناس

روان پویایی فروید روانکاوی

روان پویایی فروید غریزه فروید یک نظریه پرداز غریزه بود. او در دیدگاه روان پویایی …

از این متن نمی توان کپی برداشت.