هوش عاطفی یا هیجانی: بهره هوشی کافی نیست

چرا افرادی که بهره هوشی بالایی دارند در زندگی فردی و اجتماعی  به موفقیت چندانی دست نمی یابند؟

دانیل گُلمن روزنامه نگار و دکترای روانشناسی در سال ۱۹۹۵ در کتاب هوش عاطفی یا هیجانی خود به پاسخ  این سئوال می پردازد.

کارکرد ما در زندگی توسط هماهنگی  دو هوش صورت می گیرد. بعبارت ساده تعامل قلب و مغز است که نحوه عملکرد ما را در جهان شکل می دهد. هوش هیجانی یا عاطفی بسیار قدرتمند تر و مهم تر از بهره هوشی در زندگی ما اثر می گذارد.

هوش هیجانی به معنای با ادب بودن یا حتی ابراز احساسات نیست. بلکه هوش عاطفی توانایی ابراز احساسات در زمان و روش مناسب است.

در زمینه شغلی باید گفت هوش عاطفی در عملکردهای سطح بالا در مجموع نسبت به مهارتهای تحلیلی و حرفه ای از اهمیت دو چندان برخوردار است. بعبارت بهتر هر چه افراد در شرکت های خود به مقامات بالاتری ارتقاء می یابند نقش هوش عاطفی یا هیجانی برای آنها افزایش می یابد.

فیلم نوشته هوش عاطفی

 

گلمن در تحقیق روی کارفرمایان  120 شرکت از آنها خواست بهترین ویژگی های کارمندان خود را نام ببرند. 

تدوین مقاله و گرافیک تصاویر : محمد رضا خزایی روانشناس بالینی

همچنین ببینید

واقعیت درمانی تئوری انتخاب ویلیام گلاسر مشاور روانشناس همدان محمد رضا خزایی

واقعیت درمانی گلاسر

واقعیت درمانی گلاسر این درمان را ویلیام گلاسر روانپزشک بر پایه نظری تئوری انتخاب بنا …

از این متن نمی توان کپی برداشت.