نیروی حال- فیلم نوشته

فیلم نوشته روانشناسی جملاتی از کتاب نیروی حال نوشته اکهارت تولی یا اکهارت تله تدوین محمد رضا خزایی

تنها چیزی که از زندگی مان در اختیار داریم همین ثانیه بود که آنهم گذشت.

اگر در لحظه بار مسائل گذشته، آینده و همه دانش خود را زمین نگذاریم حتی اگر نگاه کنیم، چیزی نمی بینیم و اگر گوش کنیم چیزی نمی شنویم.

در عمق صور و اشکال بیرونی چیز دیگری نهفته است. چیزی مقدس و وصف نشدنی که فقط با حضور در زمان حال آشکار می شود.

 

 

 

 

Eckhart Tolle – The Power of Now – ایکهارت تول – قوه الآن

 

همچنین ببینید

رواندرمانی پذیرش و تعهد مشاور روانشناس همدان محمد رضا خزایی

رواندرمانی پذیرش و تعهد: تاریخچه و بنیادهای نظری

رواندرمانی پذیرش و تعهد: تاریخچه و بنیادهای نظری آن در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.

از این متن نمی توان کپی برداشت.