نیروی حال- فیلم نوشته دوم

فیلم نوشته روانشناسی جملات سری دوم  از کتاب نیروی حال نوشته اکهارت تولی یا اکهارت تله تدوین محمد رضا خزایی

در سکوت درون، فارغ از هیاهیوی ذهن و در زمان حال وجود حقیقی مان متجلی می شود.

زمان حال را وسیله رسیدن به آینده نکنیم.

زمان حال، تنها دارایی واقعی ماست، پس در آن با تمام وجود حاضر باشیم.

جستجوی آرامش، سبب ناراحتی و کشمکش درونی می شود. فقط دنبال درک هم اکنون باشیم.

تدوین فیلم نوشته: محمدرضا خزایی – روانشناسی نیروی حال

کاربرد: در درمان پذیرش و تعهد اکت

#قوه الآن #thepowerofnow

همچنین ببینید

رواندرمانی پذیرش و تعهد مشاور روانشناس همدان محمد رضا خزایی

رواندرمانی پذیرش و تعهد: تاریخچه و بنیادهای نظری

رواندرمانی پذیرش و تعهد: تاریخچه و بنیادهای نظری آن در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.

از این متن نمی توان کپی برداشت.