روان پویایی فروید روانکاوی

روان پویایی فروید

غریزه

فروید یک نظریه پرداز غریزه بود. او در دیدگاه روان پویایی خود معتقد بود کل رفتار بوسیله غریزه برانگیخته می گردد.

از نظر فروید هدف غریزه ارضاء نیاز و نتیجه آن کاهش تنش درونی است. هدف هر غریزه ثابت است اما افراد از راه های مختلف به این هدف می رسند.

روان پویایی فروید عمده ترین غرایز را غریز زندگی(اروس) و غریزه مرگ (تاناتوس) می داند.

غرایز زندگی

غرایز زندگی که مهمترین آن از نظر فروید غریزه جنسی است مسبب این تمایلات رفتارهای می گردند:

  • تمایلات جسمانی: میل جنسی، گرسنگی و تشنگی
  • رفتارهای سازنده و مثبت
  • رفتارهای خلاقانه: هنر و موسیقی
  • رفتارهایی که موجب دوستی، عشق و تولید مثل می شوند.

غرایز مرگ

در روان پویایی فروید، غرایز مرگ که مهمترین آن غریزه پرخاشگری است عبارتند از:

  • رفتارهای خود مخرب، بیماری روان رنجور
  • رفتارهایی که موجب و جنگ طلبی، مرگ، نیستی، کینه و انهدام هستند.
  • جنبه های تاریک رفتار انسان

تدوین محمد رضا خزایی

 

همچنین ببینید

واقعیت درمانی تئوری انتخاب ویلیام گلاسر مشاور روانشناس همدان محمد رضا خزایی

واقعیت درمانی گلاسر

واقعیت درمانی گلاسر این درمان را ویلیام گلاسر روانپزشک بر پایه نظری تئوری انتخاب بنا …

از این متن نمی توان کپی برداشت.