رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس

رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس

آلبرت الیس مبدع رفتار درمانی عقلانی هیجانیRational Emotive Behavior Therapy)  ) اضطراب و اختلالات عاطفی را نتیجه تفکر غیر منطقی میداند. چراکه احساسات و افکار از هم جدا نمیشوند.
به عقیده او این حوادث بیرونی A نیستند که فرد را مضطرب می کنند بلکه چگونگی دیدگاه فرد (B) به آن است که سبب احساس اضطراب C میشود.
بر همین اساس هدف درمان تغییر رفتار از طریق تغییر تفکر و بکار گیری استدلال منطقی به کمک درمانگر می باشد.

رفتار درمانی عقلانی هیجانی 2 1024x576 - رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس
رفتار درمانی عقلانی هیجانی
 • A رویداد فعال ساز: رویداد یا برداشت فرد از رویداد
 • B عقیده: عقیده فرد در مورد رویداد
 • C پیامد هیجانی رفتاری: واکنش یا پیامد هیجانی و رفتاری ( سالم یا معیوب)
 • D مداخله برای مجادله: کمک به مراجع برای شناخت و مبارزه با عقایدی (بایدها) در مورد موضوع که غیر منطقی هستند.
 • E تأثیر: رسیدن به عقاید سالم و موثر با بیرون ریختن افکار معیوب
 • F احساس تازه: رسیدن به مجموعه احساسات سالم

فرایند رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس

۱- کشف عقاید نامعقولی که موجب بروز ناراحتی می شود.
۲- مقابله کردن با آنها از طریق ایجاد چالش و استدلال منطقی.
۳- جایگزینی عقاید نامعقول با عقاید سالم.

فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس

۱- شناختی: مداخله در مشخص کردن افکار غیر منطقی و مبارزه با آن.
۲- عاطفی: ایفای نقش، الگوسازی، شوخی، پذیرش غیر مشروط.
۳- رفتاری: تعیین تکلیف، تصور موقعیت خطرناک، شرطی سازی فعال و حساسیت زدایی منظم.

رفتار درمانی عقلانی هیجانی 820x1024 - رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس
خلاصه رفتار درمانی عقلانی هیجانی
آلبرت الیس - رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس

آلبرت الیس (Albert Ellis) بعنوان مبدع رفتاردرمانی عقلانی هیجانی، بیش از نیم قرن در رواشناسی بالینی به فعالیت پرداخت. از آثار برجستۀ او می‌توان به این کتابها اشاره کرد:

 • کتاب هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند آره هیچ چیز!
 • کتاب احساس بهتر بهتر شدن بهتر ماندن
 • کتاب اضطراب خود را کنترل کنید قبل از این که شما را کنترل کند
 • کتاب عاقلانه فکر کنید،راحت تر زندگی کنید
 • کتاب با آلبرت الیس مشاوره کنید
 • کتاب ۵ درس برای زندگی عاقلانه
 • کتاب خشم (چگونه با آن و بدون آن می توان زندگی کرد؟)

همچنین ببینید

روان پویایی فروید غریزه روانشناس

روان پویایی فروید روانکاوی

روان پویایی فروید غریزه فروید یک نظریه پرداز غریزه بود. او در دیدگاه روان پویایی …

از این متن نمی توان کپی برداشت.