خود شکوفایی و هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو

آبراهام مازلو

مازلو واژه خود شکوفایی را که اولین بار روانشناسی به نام کورت گلداشتاین ارائه نموده بود را بسط داد و با ارائه هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو به شهرت رساند.

خودشکوفایی

از نظر مازلو خود شکوفایی به معنای این است که فرد بتواند همه استعدادهای فردی خویش را محقق کند.

هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو

مازلو اعتقاد داشت نیازهای انسان دارای سلسله مراتب ۵ طبقه ای است. او مشکلات روحی روانی انسان را نتیجه برآورده نشدن نیازهای مذکور می دانست.

مازلو بیماری های روان رنجوری را نتیجه عدم دستیابی به نیازهای خود و به خصوص عدم خود شکوفایی می دانست. 

عقده یونس

مازلو کم جرأتی و ترس را سبب عقب نشینی از خود شکوفایی می دانست. 

بنابراین مازلو راه رسیدن به خود شکوفایی را تعادل و توازن یعنی عدم افراط و تفریط در طی سلسله مراتب هرم نیازها می دانست.

 

تدوین مقاله و گرافیک تصاویر : محمد رضا خزایی روانشناس بالینی

همچنین ببینید

واقعیت درمانی تئوری انتخاب ویلیام گلاسر مشاور روانشناس همدان محمد رضا خزایی

واقعیت درمانی گلاسر

واقعیت درمانی گلاسر این درمان را ویلیام گلاسر روانپزشک بر پایه نظری تئوری انتخاب بنا …

از این متن نمی توان کپی برداشت.