جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر

معرفی و تأکیدات

مارتین هایدگر فیلسوفی با عقاید مبتنی بر مکاتب وجودنگری و پدیدار شناختی بود. او تأکید بر موضوعاتی نظیر: وجود اصیل، دلسوزی، مرگ، گناه، مسئولیت فردی و  انزوا داشت.

معرفی فلسفه مارتین هایدگر

مارتین هایدگر در باب وجودنگری پدیدارشناختی بیان می کند: ما در دنیا وجود داریم و باید تلاش کنیم خود را با قوانینی دنیایی که داخل آن هستیم سازگار کنیم. اینکه ما زندگی خودمان را با گفتگوی عادی پر می کنیم نشانگر اینست که فکر میکنیم قراره تا ابد در این دنیا زندگی کنیم، بنابراین روزهای متوالی را هدر می‌دهیم.

اضطراب مرگ از نظر مارتین هایدگر

احساس‌های ما که از جمله آن نگرانی ما در مورد مرگ می باشد، می تواند شیوه ای برای آگاهی یافتن از این موضوع باشد که آیا صادقانه و به صورت اصیل زندگی می کنیم یا به صورت جعلی زندگی خودمان را پیرامون توقعات دیگران صورت داده ایم.

نگرش به تجربیات اصیل

در صورتی که شعور را از احساس ها ی مبهم زدوده و به آگاهی روشن تبدیل کنیم، راه حل بهتری را در مورد این که چگونه می‌خواهیم باشیم در می یابیم. وجود نگری پدیدارشناختی به گونه ای که هایدگر بیان می کند، برداشتی را از تاریخ انسان می گوید که بر رویدادهای گذشته تمرکز ندارد بلکه افراد را برانگیخته می سازد تا به آینده به تجربیات اصیلی که قرار است روی دهد، بنگرند.

زبان، خانه حقیقت است.

نخست سپاس گزاردن آموزید؛ آنگاه اندیشیدن می توانید.

انسان ارباب موجودات نیست، انسان چوپان هستی است.

هیچ ساعتی هرگز آینده و گذشته را نشان نداده است.

چرا به جای هیچ چیز همه چیز وجود دارد؟

ما در هر پرسش نباید چشم براه پاسخ باشیم؛ بلکه باید توقع پیدایش انبوهی از پرسشهای تازه را داشته باشیم و به ا مکان مطرح شدن آنها یاری رسانیم.

این پرسش که انسان کیست، آ ن قدرها که در بادی امر به نظر می رسد بی خطر نیست. پاسخ آن به شیوه ای عبرت انگیز و مقتدرانه پیدا خواهد شد که در آن، ملتهایی خاص در رقابت با ملتهای دیگر، تاریخ خود را شکل می دهند.

 

همچنین مقالاتی از سورن کی‌یرکگارد، شوپنهاور، میشل دو مونتنیو رواندرمانی وجودی یا اگزیستانسیال را مطالعه کنید.

همچنین ببینید

امید، خلاقیقت، شکوفایی، سارتر، وجودگرایی، انسان، تنهایی، فلسفه، فیلسوف

فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار

عکس نوشته از فلسفه اگزیستانسیال سارتر: انسان اختیاردار مسئولیت دار ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیال …

از این متن نمی توان کپی برداشت.