آلبرت انیشتین: راز شادمانی و هدف زندگی: فیلم نوشته و جملات روانشناسی مثبت

آلبرت انیشتین: راز شادمانی و هدف زندگی

در فیلم نوشته زیر راز شادمانی و داشتن هدف در زندگی از نظر آلبرت انیشتین بعنوان جملات روانشناسی مثبت بیان شده است.

آلبرت انیشتین بیشتر، به خاطر نظریه نسبیت دانشمند معروفی شد.

 

 

تدوین و گرافیک تصاویر : محمد رضا خزایی روانشناس بالینی

از این متن نمی توان کپی برداشت.